Game chương trình Tiểu học

LỚP 1

Hành động tiết kiệm điện

Lựa chọn trang phục phù hợp thời tiết và hoàn cảnh

Đâu là những công việc thuộc trách nhiệm cá nhân

Các bước buộc dây giày

LỚP 2

Hành động tiết kiệm điện

Học cách xem giờ

Phân loại trách nhiệm

Gấp quần áo

LỚP 3

Đọc nhãn thực phẩm

Học cách xem giờ

Phi ngôn từ khi thuyết trình

Sắp xếp bàn ăn

LỚP 4

Học cách xem giờ

Gấp khăn và lau bàn ăn

Kĩ năng xử lí khi bị bắt nạt

LỚP 5

Cách sắp xếp thời gian biểu

Kĩ năng xử lí khi bị bắt nạt