Game chương trình mầm non – hè 2024

MẪU GIÁO BÉ

Bé 04 – Hoạt động 4
Nói lời chào với mọi người

Bé 05 – Hoạt động 4
Chọn hành động và đồ vật an toàn/không an toàn

Bé 07 – Hoạt động 3.2
Phân loại đồ vật an toàn và không an toàn

Bé 08 – Hoạt động 4
Bạn nhỏ nên làm gì?

MẪU GIÁO NHỠ

Nhỡ 08 – Hoạt động 4
Nguyên tắc an toàn với đồ vật sắc nhọn

Nhỡ 09 – Hoạt động 4
Đâu là đồ vật có nguy cơ gây bỏng nóng?

Nhỡ 11 – Hoạt động 1
Ai tinh mắt?

MẪU GIÁO LỚN

Lớn 03 – Hoạt động 3
Phân loại trách nhiệm

Lớn 05 – Hoạt động 3
Phân loại quần áo

Lớn 10 – Hoạt động 3
Tìm giờ đúng

Lớn 12 – Hoạt động 3
Phân loại quần áo theo mùa