Rig nhân vật

1. Import file PSB nhân vật vào Unity 1.1. Tạo thư mục chứa nhân vật Tạo các thư mục sau cho nhân vật: Tên Nhân vật (Không dấu): Đây là thư mục chứa prefab, psb, Sprite Library của nhân vật Animation: Đây là thư mục chứa Animator và các Animation clip cho nhân vật....

Thiết kế nhân vật

1. Tạo nhân vật với AI 1.1. Quy tắc chung Góc quan trọng nhất của nhân vật là góc 3/4. 1 số từ khoá nên thêm vào mọi prompt khi thiết kế nhân vật: –ar 16:9: Tỉ lệ ảnh ngang, để hiển thị nhân vật white background: Nền trắng, đảm bảo dễ xoá nền T pose: Quy định...

Làm việc với nhân vật

1. Tạo nhân vật với AI 1.1. Quy tắc chung Góc quan trọng nhất của nhân vật là góc 3/4. 1 số từ khoá nên thêm vào mọi prompt khi thiết kế nhân vật: –ar 16:9: Tỉ lệ ảnh ngang, để hiển thị nhân vật white background: Nền trắng, đảm bảo dễ xoá nền T pose: Quy định...

Các lỗi thường gặp

1. Các lỗi với nhân vật và animation Nhân vật bị mất lipsync, animation Lipsync và animation clip của nhân vật được gắn vào nhân vật nằm trong Prefab → Phải tạo animation track với nhân vật nằm trong prefab. Nhân vật bị nhảy vị trí, to nhỏ bất thường Khi di chuyển vị...

Quy trình làm hoạt hình (Tiểu học)

1. Setup hoạt động mới (Tiểu học) 1.1. Tạo thư mục cho bài mới Vào thư mục Assets > Resources > Prefabs. Ctrl + ⇧ + N → Tạo 1 thư mục mới cho bài chuẩn bị làm. Đặt tên theo quy tắc đặt tên bài. Đây là thư mục chứa prefab hoàn thiện. Vào thư mục Assets >...