Công cụ cơ bản

 • View: Q
 • Move: W
 • Rotate: E
 • Resize: R
 • Rect: T
 • Transform: Y

Windows & Tabs

 • Scene: Ctrl + 1
 • Game: Ctrl + 2
 • Inspector: Ctrl + 3
 • Hierarchy: Ctrl + 4
 • Project: Ctrl + 5
 • Animation: Ctrl + 6
 • Tạo tab mới: Ctrl + t
 • Đóng tab đang chọn: Ctrl + w
 • Mở lại tab vừa đóng: Ctrl + ⇧ + t
 • Mở rộng tab hiện tại: ⇧ + space

Hierarchy

 • Tạo đối tượng mới: Ctrl + ⇧ + n
 • Đổi tên: F2 (Windows) Enter (Mac)
 • Bật / Tắt Object: Trỏ chuột + a
 • Đóng / Mở nhóm đối tượng: Trỏ chuột + e
 • Mở nhóm đối tượng, đồng thời đóng các nhóm khác: Trỏ chuột + ⇧ + e
 • Thêm Component: Ctrl + ⇧ + a

Timeline

 • Play/Stop: Ctrl + p
 • Tạm dừng / Tiếp tục: Space
 • Frame trước: <
 • Frame sau: >
 • Keyframe trước / sau: Ctrl + ⇧ + < >
 • Về đầu / cuối timeline: ⇧ + < >
 • Hiển thị toàn bộ timeline: a

Animation

 • Zoom để hiển thị toàn bộ keyframe: a
 • Tạo keyframe cho đối tượng vừa thay đổi: ⇧ + k
 • Tạo keyframe cho đối tượng được chọn (Nếu không chọn sẽ tạo cho toàn bộ đối tượng): k
 • Keyframe trước / sau: Opt + < >
 • Về keyframe đầu / cuối: ⇧ + < >
 • Bật / tắt Curve: c