Quy trình làm nhân vật

Quy trình làm hoạt hình

Quy trình làm game

  • Quy trình thiết kế game
  • Lưu ý khi thiết kế trải nghiệm game
  • Layout game trong Unity
  • Viết mô tả game
  • Quy chuẩn UI game (Mầm non)
  • Quy chuẩn về hình ảnh sử dụng trong chương trình
  • Quy chuẩn đặt tên các thành phần trong Unity