Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để mang lại lợi ích lớn nhất cho trẻ.