3 nhóm kĩ năng sống bao gồm Tự phục vụ, giao tiếp xã hội và giải quyết vấn đề.